Mẫu hợp đồng tổ chức sự kiện

By hoangnam | Tổ chức sự kiện

Sep 07

Tham khảo mẫu hợp đồng tổ chức sự kiện

Khi phát sinh hoạt động mua và bán giữa một bên là công ty cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện và một bên là khách hàng. Thông thường, để đảm bảo quyền lời giữa 2 bên đặc biệt khi giải quyết các tranh chấp phát sinh khi tổ chức sự kiện và nghiệm thu sự kiện thì các công ty nên ký kết hợp đồng kinh tế.

Tuy nhiên mỗi loại hình dịch vụ trên thị trường sẽ có những điều khoản ràng buộc đặc thù trong lĩnh vực đó. Do vậy để giúp các bạn nhanh chóng có được mẫu hợp đồng tổ chức sự kiện chuẩn nhất, HoangNam Media xin gửi tặng bạn đọc “Mẫu hợp đồng tổ chức sự kiện ” chuẩn nhất dưới đây:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________________________
HỢP ĐỒNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN
(Số……………………………………………..)

 • Căn cứ Luật dân sự số 33/2005/QH 11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005;
 • Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH 11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005;
 • Căn cứ vào nhu cầu và điều kiện của hai bên.

Hôm nay, ngày …… tháng…….năm ……,  chúng tôi gồm:

Bên A(Bên sử dụng DV):

– Địa chỉ      :

– Điện thoại :                                                            Fax:

– Mã số thuế:

– Đại diện     :                                                           Chức vụ:   

– Số tài khoản :

Bên B (Bên cung cấp DV):

– Địa chỉ      :

– Điện thoại :                                                            Fax:

– Mã số thuế:

– Đại diện     :                                                           Chức vụ:   

– Số tài khoản :

Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất thoả thuận ký kết hợp đồng tổ chức sự kiện với các điều khoản như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý chọn Bên B nhận cung cấp dịch vụ theo các điều khoản sau:

–    Địa điểm tổ chức:

–    Thời gian tổ chức:

–    Thi công lắp đặt ngày:

Các nội dung công việc thực hiện tại chương trình đã được Bên A đồng ý và phê duyệt tại bảng báo giá đính kèm

ĐIỀU 2: GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Tổng giá trị hợp đồng :  

Giá đã bao gồm 10% VAT.

 • Bên A tạm ứng trước cho Bên B 50% giá trị hợp đồng tương đương …………  trong vòng 5 ngày sau khi ký kết hợp đồng và trước khi thi công  
 • Bên A thanh toán cho bên B 50% giá trị còn lại tương đương ………….. sau khi bên A nghiệm thu và bên B xuất hóa đơn VAT, cung cấp biên bản thanh lý hợp đồng tổ chức chương trình cho bên A.
 • Phương thức thanh toán: Chuyển khoản qua ngân hàng.
 • ĐIỀU 3: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A
 • Bên A có trách nhiệm đưa ra ý tưởng và nội dung chương trình cho Bên B trước 2 ngày để Bên B chuẩn bị và tổ chức thực hiện.
 • Quản lý và giám sát trong thời gian diễn ra chương trình, đảm bảo Bên B thực hiện đúng các nội dung trong hợp đồng.
 • Bên A, trong khả năng của mình, sẽ hợp tác và tạo điều kiện cho Bên B triển khai các công việc thuộc phạm vi hợp đồng này một cách khẩn trương, thuận lợi và phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Bên B trong việc tổ chức chương trình.
 • Phối hợp với Bên B giải quyết các vấn đề phát sinh xảy ra trong chương trình thuộc về trách nhiệm của Bên A.
 • Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn số tiền đã cam kết trong Điều 2.
 • Nếu trong trường hợp đã ký hợp đồng nhưng hoãn lại Bên A phải có công văn chính thức gửi sang Bên B để thông báo việc hoãn lại tối thiểu trước 03 ngày diễn ra chương trình và chịu phạt 30% giá trị hợp đồng, dưới 03 ngày diễn ra sự kiện bên A chịu phạt 50%.
 • Cử Ông (bà) …………………….. là đầu mối liên lạc của Bên A, chịu trách nhiệm giám sát trong suốt thời gian chuẩn bị và kết thúc sự kiện.

ĐIỀU 4: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

–     Bên B có trách nhiệm đảm bảo rằng chương trình sẽ được thực hiện theo đúng với tiến độ đã được hai bên thống nhất tại các điều khoản của hợp đồng.

–    Hợp đồng tổ chức dựa trên nội dung yêu cầu của bên A đưa ra, các vấn đề phát sinh ngoài hợp đồng Bên B sẽ phối hợp với bên A giải quyết.

–   Bên B có trách nhiệm bảo vệ tài sản của bên A trong phạm vi Dự án để đảm bảo chương trình luôn được hoạt động tốt nhất.

–     Triển khai tổ chức và kết nối với các bộ phận để sản xuất chương trình, giám sát chặt chẽ từ ý tưởng, kịch bản. Đảm bảo chính xác các nội dung và hình thức thể hiện theo yêu cầu của Bên A.

–   Bên B phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại và chịu phạt Hợp đồng trong các trường hợp, cụ thể sau:

      + Bên B không thực hiện đúng các nội dung của hợp đồng, dựa vào các khoản mục không hoàn thành Bên B sẽ phải bồi thường 100% giá trị hợp đồng cho khoản mục đó.

      + Làm Chậm tiến độ của chương trình hoặc vi phạm các điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng mà  hai Bên thống nhất thì Bên B phải bồi thường cho Bên A 50% giá trị hợp đồng.

 • Bên B không phải chịu trách nhiệm khi có sự cố liên quan đến bên A hoặc thiên tai: hỏa họa, bão lũ, mưa gió lớn (gió giất trên 40Km/h),.. không thể tiếp tục diễn ra sự kiện. Hoặc nếu tiếp tục diễn ra sẽ gây nguy hiểm cho người và thiết bị lúc đó bên A hoàn toàn chịu trách nhiệm.
 • Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về đồ đạc và vật dụng mang vào khu vực tổ chức của bên A nếu để xảy ra hoả hoạn gây thiệt hại cho chương trình và tài sản của Bên A.
 • Bên B bàn giao toàn bộ các hạng mục cung cấp cho Bên A trong báo giá trước (thời gian bàn giao)
 • Cử Ông (bà) là đầu mối liên lạc của Bên B, chịu trách nhiệm điều khiển, tổ chức, đạo diễn chương trình trong suốt thời gian chuẩn bị và kết thúc sự kiện.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN VỀ CAM KẾT

 • Sau khi hai bên chính thức ký kết hợp đồng kinh tế một trong hai bên tự ý hủy Hợp đồng thì vẫn phải bồi thường 100% giá trị hợp đồng cho bên bị hại.
 • Hai bên chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện Hợp đồng. Mọi phát sinh sẽ được hai bên kịp thời thông báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương lượng vì lợi ích chung.
 • Trong trường hợp có tranh chấp không tự giải quyết được thì hai bên thống nhất sẽ khiếu nại lên Toà án Kinh tế Việt Nam là cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của Hợp đồng tổ chức sự kiện.
 • Trong thời hạn hợp đồng, nếu các bên có sự phân chia, sát nhập, giải thể, đổi tên thì hợp đồng này vẫn giữ nguyên hiệu lực.
 • Hợp đồng tổ chức sự kiện này có giá trị hiệu lực từ ngày ký và được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản để cùng nhau thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                      ĐẠI DIỆN BÊN B

Leave a Comment:

Leave a Comment:

Call Now Button